Ανεκτικότητα ως Τέχνη της Ζωής

Ανεκτικότητα ως Τέχνη της Ζωής

TOLERANCE AS THE ART OF LIFE Comenius –Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Αριθμός Σύμβασης 2009-SK1-COM06-00809 5 Σύμφωνα με το λεξικό η λέξη ανεκτικότητα προσδιορίζεται ως σεβασμό προς τις ξένες πεποιθήσεις, ξένες ιδέες,