Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Μπορεί το «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ» να αποτελεί και να λειτουργεί σαν μία ενιαία σχολική μονάδα, όμως οι στόχοι που θέτει ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι και πρέπει να είναι διαφορετικοί.

Έτσι στο Γυμνάσιο ο στόχος είναι κατ’ αρχήν ο εγκλιματισμός των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, οι οποίοι προερχόμενοι από το Δημοτικό πρέπει να αποκτήσουν ξαφνικά μία άλλη νοοτροπία και συμπεριφορά αφ’ ενός αλλά και να μάθουν «να κολυμπάνε στα βαθιά».

Αυτό γίνεται με την προσέγγιση του καθηγητή προς τους μαθητές σε σημείο που ο κάθε μαθητής να αισθάνεται, ότι αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα και δεν είναι ανώνυμος μέσα στο πλήθος.

Από εκπαιδευτικής απόψεως οι μαθησιακοί στόχοι του Γυμνασίου είναι:

  • Γλώσσα (Αρχαία και Νεοελληνική)
  • Μαθηματικά
  • Ξένες Γλώσσες (απόκτηση πτυχίων)
  • Πληροφορική (απόκτηση πτυχίων)

Παράλληλα δίνουμε βαρύτητα στην σωστή ψυχοσωματική εξέλιξη των μαθητών με τις ποικίλες δραστηριότητες που υιοθετήσαμε και λειτουργούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.