GDPR

Πολιτική απορρήτου Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών (Εκπαιδευτήρια Σερρών ΕΠΕ)

Τα Εκπαιδευτήρια Σερρών ΕΠΕ υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνα επεξεργασίας, ενημερώνουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι  θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για τις  υπηρεσίες των Εκπαιδευτηρίων προς τα φυσικά πρόσωπα που θα αποκαλούνται εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητας «Πελάτες».

Τα Εκπαιδευτήρια αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται για επεξεργασία κατά τρόπο που να εγγυάται την εμπιστευτικότητα τους.

Οποιαδήποτε δεδομένα που θα παρέχονται ή θα συλλέγονται  θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη γραμματεία του σχολείου, με έδρα τα Εκπαιδευτήρια Σερρών ΕΠΕ (6ο χλμ Σερρών – Δράμας).

 

Ι. Τι  δεδομένα θα συλλέγονται;

(α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία.

(β) Δεδομένα  επικοινωνίας,  όπως  ταχυδρομική  και  ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.

(γ) Δεδομένα οικογενειακής καταστάσεως, όπως ενδεικτικώς επάγγελμα, εξαρτώμενα   μέλη,

(δ) Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής, οικογενειακής καταστάσεως (εφόσον απαιτηθούν από νόμιμα μέσα)

Έχετε το δικαίωμα να μην παρέχετε ορισμένα δεδομένα, οπότε δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέρος των υπηρεσιών μας.

Με τα δεδομένα που δίνετε τα Εκπαιδευτήρια θα μπορούν να διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις, ώστε να  παρέχουμε μια υπηρεσία περισσότερο σύμφωνη με τις ανάγκες σας.

Μπορούν να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες επιπλέον εκείνων που υποδεικνύονται ότι θα υποβληθούν σε επεξεργασία για διαφορετικούς σκοπούς. Σε αυτή την περίπτωση θα καθορισθεί ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα μέσω μιας συγκεκριμένης πολιτικής απορρήτου.

 

ΙΙ. Γιατί συλλέγονται τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη συναλλακτικής σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:

(α) Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής,  σχέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νόμιμων υποχρεώσεων προς τα Εκπαιδευτήρια.

(β) Για την επιδίωξη της εισπράξεως των οφειλόμενων σε περίπτωση αθετήσεως της σχετικής υποχρεώσεως του Πελάτη προς τα Εκπαιδευτήρια.

(γ) Την κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού  με τον Πελάτη, την εκτέλεσή του και γενικά την ομαλή λειτουργία του και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων των Εκπαιδευτηρίων προς τον Πελάτη.

(δ) Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλει ο Πελάτης (όπως, ενδεικτικώς, για αίτημα ρυθμίσεως της οφειλής του λόγω αδυναμίας που οφείλεται σε λόγους υγείας) και την εξέτασή του από τα Εκπαιδευτήρια

(ε) Την αποτροπή της απάτης κατά των Εκπαιδευτηρίων.

(στ) Τη  συμμόρφωση  των Εκπαιδευτηρίων με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

(ζ) Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των Εκπαιδευτηρίων.

(η) Την επικοινωνία με τον Πελάτη, στο πλαίσιο εκτελέσεως του υπογεγραμμένου συμφωνητικού για την ενημέρωσή του σχετικά με την αξιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν τα Εκπαιδευτήρια, τις δυνατότητες, χαρακτηριστικά και εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεως του Πελάτη από τις παρεχόμενες από τα Εκπαιδευτήρια  υπηρεσίες.

 

ΙΙΙ. Από πού συλλέγονται τα δεδομένα σας;

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις ακολούθως κατά περίπτωση αναφερόμενες πηγές:

 1. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας (α), (β), (γ), από τον Πελάτη ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο.
 2. Τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής οικογενειακής καταστάσεως (δ) από τον Πελάτη ή (με δικηγόρους, δικηγορικές εταιρίες ή εταιρίες διαχειρίσεων απαιτήσεων που τους ανατίθενται από τα Εκπαιδευτήρια), από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο εξαιτίας της αθετήσεως των υποχρεώσεων του Πελάτη προς τα Εκπαιδευτήρια.

Εφόσον η επεξεργασία των ανωτέρω αναφερομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση του Πελάτη, τα Εκπαιδευτήρια ακολουθούν τις προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας διαδικασίες για την ενημέρωση του Πελάτη και τη λήψη της συγκαταθέσεώς του.

 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται:

Δεδομένα που μας παρέχετε:

Στοιχεία μαθητήΣτοιχεία ΠατρόςΣτοιχεία ΜητρόςΣτοιχεία Κηδεμόνα
ΕπώνυμοΕπίθετοΕπώνυμο(αν είναι διαφορετικά από τους γονείς)
ΌνομαΌνομαΌνομαΕπώνυμο
Ημερ/νία ΓέννησηςΕπάγγελμαΕπάγγελμαΌνομα
ΦύλοΔ/νση ΕργασίαςΔ/νση ΕργασίαςΤηλέφωνο
Ημερ/νία ΕγγραφήςΤηλ. ΕργασίαςΤηλ. ΕργασίαςΚινητό
Ημερ/νία ΔιαγραφήςΚινητόΚινητόΑΦΜ
ΔιεύθυνσηEmailEmailΔΟΥ
ΤΚΠατέρας ΖείΜητέρα ΖείΑ.Μ.Κ.Α.
Χωριό/ΠόληΑΦΜΑΦΜΑδέλφια
ΤηλέφωνοΔΟΥΔΟΥΗμ/νία Γέννησης
ΚινητόΑ.Μ.Κ.Α.Α.Μ.Κ.Α.Όνομα
Α.Μ.Κ.Α.Στοιχεία ΠατριούΣτοιχεία Μητριάς 
E-mail(αν έχει την κηδεμονία)(αν έχει την κηδεμονία) 
Στάση ΛεωφορείουΕπώνυμοΕπώνυμο 
Γονείς ΔιαζευγμένοιΌνομαΌνομα 
Από ποια σχολική μονάδα έρχεταιΤηλέφωνοΤηλέφωνο 
Σε ποιο σχολικό έτος εγγράφεταιΚινητόΚινητό 
Τα στοιχεία της σχολικής χρονιάς (τάξη – τμήμα)ΑΦΜΑΦΜ 
Ποια 2η ξένη γλώσσα θα διδαχθείΔΟΥΔΟΥ 
Με ποιο τρόπο θα έρχεται και θα φεύγει από το σχολείο  

 

 1. IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων;

(α) Οι υπάλληλοι των Εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία του ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράφει ο Πελάτης με τα Εκπαιδευτήρια, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο, και οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο.

(β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία τα Εκπαιδευτήρια αναθέτουν εκάστοτε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό τους, όπως, μεταξύ άλλων, εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρίες διαχειρίσεως απαιτήσεων από  πιστώσεις (Ν.4354/2015), εταιρίες τηλεφωνικής υποστηρίξεως – ενημερώσεως (call centers), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως, εταιρίες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως κινδύνων, εταιρίες ερευνών δεδομένων επικοινωνίας ή/και περιουσιακών στοιχείων, εταιρίες φυλάξεως και διαχειρίσεως αρχείων, εταιρίες ερευνών αγοράς, διαφημίσεως και προωθήσεως προϊόντων για λογαριασμό των Εκπαιδευτηρίων, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εταιρίες παροχής  εξειδικευμένων  υπηρεσιών  πληρωμών,  υπό  τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

(γ) Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

 

 1. V. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Τα Εκπαιδευτήρια ενδέχεται να διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την  επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό,

(β) εφόσον ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στα  Εκπαιδευτήρια και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου,

(γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του ιδιωτικού συμφωνητικού όπως σε περίπτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση διαβιβάσεως προς εκτέλεση εντολής για την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων,

(δ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων των Εκπαιδευτηρίων,

(ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση, ή

(στ) στο  πλαίσιο  συμμορφώσεως των Εκπαιδευτηρίων με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών   όπως αυτοί απορρέουν από το ανάλογο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για την εκπλήρωση των υπό ε) ή στ) ανωτέρω υποχρεώσεων ενδέχεται τα Εκπαιδευτήρια να προβούν στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του Πελάτη σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

 

 1. VI. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα;

Σε περίπτωση συνάψεως ιδιωτικού συμφωνητικού με τα Εκπαιδευτήρια, τα τελευταία τηρούν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, ήτοι για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη του ιδιωτικού συμφωνητικού με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με τα Εκπαιδευτήρια ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτά Εταιρία, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον  Πελάτη,  ο  κατά  τα ανωτέρω χρόνος  τηρήσεως  των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως.

Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος  χρόνος  τηρήσεως των  δεδομένων  από  τον  νόμο  ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως.

Τα συμβατικά έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του Πελάτη, στα οποία έχουν καταχωρισθεί προσωπικά δεδομένα, δύνανται, μετά την πάροδο πενταετίας, κατ’ επιλογήν των Εκπαιδευτηρίων, να τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

 

VII. Τί δικαιώματα έχει ο Πελάτης για την προστασία των δεδομένων του;

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να  γνωρίζει  ποια  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα που τον αφορούν τηρούν και επεξεργάζονται τα Εκπαιδευτήρια, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).

(β)  Να  ζητήσει  τη  διόρθωση  ή/και  συμπλήρωση  αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσε- ως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

(γ)  Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

(δ)  Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω  επεξεργασία  των  προσωπικών  δεδομένων  του που τηρούν τα Εκπαιδευτήρια  (δικαίωμα εναντιώσεως).

(ε)  Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία των Εκπαιδευτηρίων (δικαίωμα στη λήθη).

(στ) Να ζητήσει από τα Εκπαιδευτήρια να μεταφέρουν τα δεδομένα που τους έχουν παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία του ιδιωτικού συμφωνητικού, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία του ιδιωτικού συμφωνητικού με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου.

Περαιτέρω, τα Εκπαιδευτήρια έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούν το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός τους, νόμιμων δικαιωμάτων τους ή τη συμμόρφωσή τους με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα υπό Ι. και ΙΙΙ. ανωτέρω αναφερόμενα.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία των Εκπαιδευτηρίων , η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο

 

VIII. Πώς μπορεί ο Πελάτης να ασκήσει τα δικαιώματά του υπό VII ανωτέρω;

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VII δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται:

 • μέσω φυσικής παρουσίας στα Εκπαιδευτήρια
 • τηλεφωνικώς στον αριθμό 2321051111
 • ηλεκτρονικώς στο email των Εκπαιδευτηρίων: info@aristotelio.gr
 • μέσω φυσικής αλληλογραφίας ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Εκπαιδευτήρια Σερρών ΕΠΕ, 6ο χλμ. Σερρών- Δράμας 62110 Σέρρες

Τα Εκπαιδευτήρια  θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντούν στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση των Εκπαιδευτηρίων λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Τα Εκπαιδευτήρια θα ενημερώνουν τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν τα Εκπαιδευτήρια δεν ενεργήσουν επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησαν και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, τα Εκπαιδευτήρια δύνανται να αρνηθούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα αιτήματα.

 

 1. IX. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα του Πελάτη;

Τα Εκπαιδευτήρια εφαρμόζουν σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Έτσι  όλα τα προσωπικά  δεδομένα είναι ασφαλή, διότι διαθέτουν:

 • Κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων
 • Κρυπτογραφημένη https (Hypertext Transfer Protocol Secure) επικοινωνία με το server
 • Αυτόματο καθημερινό αντίγραφο ασφαλείας (backup) σε εξωτερικό δίσκο
 • Πιστοποιημένη πρόσβαση των χρηστών
 • Καταγραφή όλων των ενεργειών των χρηστών στο log file της βάσης δεδομένων

Χ.  Αλλαγές στην Πολιτική

Η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής υπόκειται σε περιοδικές αλλαγές που απαιτούνται από νέες κανονιστικές διατάξεις ή με την εισαγωγή νέων μεθόδων και σκοπών θεραπείας από το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, σας ζητάμε να επισκέπτεστε συνεχώς τον ιστότοπό μας και να διαβάζετε αυτές τις πληροφορίες κάθε φορά που τροποποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του Πελάτη γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η γραμματεία του σχολείου