Διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός Kangaroo

Στις 17 Μαρτίου 2012 στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί ο διεθνής μαθηματι-κός διαγωνισμός «Καγκουρό» στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών.

Το «Καγκουρό» αποτελεί τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό δια-γωνισμό στον κόσμο, με συμμετοχή  εκατομμυρίων μαθητών από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, χώρες της Ασίας και Λατινικής Αμερικής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από την Γ΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ Λυκείου, ανεξάρτητα από τον τύπο ή τη μορφή του Σχολείου τους (Δημόσιο, Ιδιωτικό, κλπ). Τα θέματα στα οποία διαγω-νίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών και δεν απευθύνο-νται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Οι διάφορες χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ούτε γίνονται συγκρίσεις των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, τα θέματα κατα-σκευάζονται από κοινού από τους εκπροσώπους των χωρών μελών, κατά την ετήσιά τους συνάντηση. Οι διαγωνιζόμενοι γράφουν σε κοινά θέματα με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό ερωτήσεων. Οι διαφορές είναι μόνο οι απαραίτητες ώστε να ληφθούν υπ΄ όψιν οι εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε χώρας μέλους.
Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα μαθηματικά είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, ε-πειδή τα μαθηματικά καλλιεργούν τη σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού.
Το «Καγκουρό», όμως, δεν είναι μόνο ένας ετήσιος διαγωνισμός. Με α-φορμή τον διαγωνισμό παράγεται εκπαιδευτικό υλικό που προάγει τη γνώση, διαχέει την πληροφορία και καλλιεργεί τη σκέψη. Όλοι οι μαθη-τές που παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό λαμβάνουν δώρα με ενδιαφέ-ρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, και μια βεβαίωση συμμετοχής. Επιπλέον, ένας στους έξι διαγωνιζόμενους παίρνει επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία με βάση την επίδοσή του.
Εγγραφές για το διαγωνισμό «Καγκουρό» γίνονται μέχρι την Παρα-σκευή 9 Μαρτίου 2011.
Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες www.kangaroo.gr. και www.aristotelio.gr. Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις Σέρρες παρέχονται από το ΑΡΙΣΤΟ-ΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ στο τηλέφωνο 23210-51111 στις ώρες 8:00 έως 15:00 ή στο κινητό του μαθηματικού κ. Θεολόγου Απόστολου (6973735460) τις ώρες 18:30-21:30.